Service Special Needs

Language Interpreter Services

Foreign language interpreter services may be arranged through your nurse or the administrative nursing supervisor.

Services for the Deaf/Hard of Hearing

Interpreter services and teletype (TTY) access may be arranged through your nurse or the administrative nursing supervisor. All bedside televisions can be set for closed captioning.

Special Communication Needs

If you need communication devices that are required by the Americans with Disabilities Act, please contact your nurse who can make arrangements for you.

Language Assistance Services

 • ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 301-552-0899  | Spanish

 • 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 301-552-0899 。| Chinese

 • 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 301-552-0899  번으로 전화해 주십시오. | Korean

 • HÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 301-552-0899 . | Vietnamese

 • ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 301-552-0899. | French

 • PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 301-552-0899. | Tagalog

 • ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 301-552-0899. | Russian

 • ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 301-552-0899. | Amharic

 • Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 301-552-0899.  | Kru (Bassa)

 • Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 301-552-0899. | Ibo

 • AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 301-552-0899. | Yoruba

 • خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال 301-552-0899. ک  | Urdu

 • توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید  تماس  301-552-0899. با. باشد می فر | Persian (Farsi)

 • ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 301-552-0899. | French Creole (Haitian Creole)

 • ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para  301-552-0899. | Portuguese